Forslag – Lokalplan – Henne Strand Camping

Forslag – Lokalplan 07.02.L03 og tillæg 19 til KP17 – Henne Strand Camping


Udvikling af varierede overnatningstilbud ved Henne Strand Camping

Forslag til kommuneplantillæg 19 og lokalplan 07.02.L03 – Henne Strand Camping


PLANFORSLAGET

Formålet med planforslagene er at skabe forudsætninger for udvikling af et varieret overnatningstilbud for gæster ved Henne Strand Camping. Lokalplanen skal samtidig sikre, at udvikling og udbygning foretages efter de samme principper som udviklingen af bymidten og forbindelsen til Vesterhavet.


Se forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2017


Se forslag til Lokalplan 07.02.L03


Se miljøscreening


OFFENTLIG HØRING – VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.
Der kan indgives høringssvar til planforslagene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslagenes vedtagelse: 16.08.2018
  • Dato for offentliggørelse: 23.08.2018
  • Høringsfrist: 04.10.2018

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.


Mærk bidraget med ”Kommuneplantillæg 19 og/eller Lokalplan 07.02.L03”.


MILJØSCREENING AF FORSLAGENE

I forbindelse med udarbejdelse af forslagene er der foretaget en screening af planernes indvirkning på miljøet.


Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planerne ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet.


www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Nyheder​

Sankt Hans 2020 arrangement aflyst
16-06-2020
Desværre er det grundet Corona-situationen ikke muligt i 2020 at gennemføre det traditionsrige Sankt Hans arrangement den 23. juni ved Henne Strand.
Læs hele nyheden
Legepladsen er nu på vej
07-05-2020
Legepladsen er nu på vej. Byggetilladelsen tog pga. Coronanedlukningen længere tid end forventer, men er nu klar. Legepladsen bliver leveret 15. juni og umiddelbart derefter monteret, så den er klar til sommergæsterne. Vi glæder os til at se det færdige resultat.
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

​Ryttervej 32, 6600 Vejen

Telefon: 20 90 33 30

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570