Forslag – Lokalplan – Henne Strand Camping

Forslag – Lokalplan 07.02.L03 og tillæg 19 til KP17 – Henne Strand Camping


Udvikling af varierede overnatningstilbud ved Henne Strand Camping

Forslag til kommuneplantillæg 19 og lokalplan 07.02.L03 – Henne Strand Camping


PLANFORSLAGET

Formålet med planforslagene er at skabe forudsætninger for udvikling af et varieret overnatningstilbud for gæster ved Henne Strand Camping. Lokalplanen skal samtidig sikre, at udvikling og udbygning foretages efter de samme principper som udviklingen af bymidten og forbindelsen til Vesterhavet.


Se forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2017


Se forslag til Lokalplan 07.02.L03


Se miljøscreening


OFFENTLIG HØRING – VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.
Der kan indgives høringssvar til planforslagene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslagenes vedtagelse: 16.08.2018
  • Dato for offentliggørelse: 23.08.2018
  • Høringsfrist: 04.10.2018

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.


Mærk bidraget med ”Kommuneplantillæg 19 og/eller Lokalplan 07.02.L03”.


MILJØSCREENING AF FORSLAGENE

I forbindelse med udarbejdelse af forslagene er der foretaget en screening af planernes indvirkning på miljøet.


Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planerne ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet.


www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Nyheder​

Nyhedsbrev fra GHS 1. maj 2024
01-05-2024
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelse
Læs hele nyheden
Invitation fra Visit Vesterhavet og Varde Kommune
01-05-2024
Inspirationsevent om bæredygtighed søndag den 12. maj 2024
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570