Idégrundlag, vision og handlingsplan​

Idégrundlag

 • Henne Strand er et godt sted at holde ferie og bo

Grundejerforeningen Henne Strand (GHS) er en forening med flg. formål:

 • Fokus på mennesker, natur og miljø
 • Drift og vedligehold af foreningens arealer, veje og stier
 • Afbalanceret udvikling af Henne Strand
 • At varetage grundejernes fælles interesser som grundejere
 • Sikre god dialog med medlemmerne

Vision

Sådan ser vi Henne Strand og GHS udvikle sig i fremtiden:

 • Henne Strand skal fastholde fokus på natur, miljø og nuværende værdier
 • Den naturlige flora og fauna bevares
 • Vi skal stræbe efter kvalitet i udviklingen i vort område. Den aktuelle lokalplan for området er et afgørende element i den proces.
 • GHS skal sikre adgang til naturen med gode og velholdte veje og stier
 • Foreningens område skal være indbydende, spændende og godt vedligeholdt
 • Vi skal sikre en god økonomi for at fastholde drift og udvikling
 • Medlemmer skal inddrages i dialog omkring udvikling, nye projekter etc.
 • GHS skal tilskynde til og aktivt deltage i udviklingen af nærområdet omkring Henne Strand
 • Vi skal samarbejde med interessenter omkring attraktive turistområder i Varde Kommune
 • Være aktuel med faktuelle oplysninger og nyheder påhjemmesiden www.ghs-henne.dk
 • Sikre en levende og inspirerende Facebook side med aktuelle oplevelser ved Henne Strand Kvalitetsudvikling frem for kvantitetsudvikling
 • Vi tager hensyn til hinanden
 • Vi bidrager alle til fællesskabet

Handlingsplan

Grundejerforeningen Henne Strand 2017 til 2020

Henne Strand fremtræder i dag i alt væsentligt som en unik blanding af bebyggelse og oprindelig natur, som grundejerforeningen ønsker at værne om og videreudvikle under hensyn til områdets særegne natur.

Foreningens arbejde i den kommende planperiode kan opdeles i følgende indsatsområder:

1. Infrastruktur: veje, stier og forsyningsområdet:

Fortløbende fokusområder

GHS har ansvaret for drift og vedligeholdelse af et net af private fællesveje, således disse til stadighed opfylder kravene til trafikken, tilpasser sig landskabet og sikrer fri adgang uden gener fra beplantning. Flere stier er hævdvundne færdselsårer gennem private matrikler, enkelte matrikler ejes af GHS. Stierne er afmærkede og nummererede iht. oversigtskort.

GHS arbejder løbende for en belægning, der gør det naturligt at følge de afmærkede stier, så klitterne skånes og sommerhusgrundene respekteres.
Den etablerede vejfond skal sikre, at der er økonomi til vedligehold af de asfalterede veje, som nu udgør omkring 7,5 kilometer i vort område.

Nye aktiviteter i planperioden

​a. Strandadgang over klitfredningslinien sikres i videst muligt omfang med lag af flis eller lignende, samt i sommerhalvåret ved udlægning af ”rebstiger” ved nogle af de mest stejle stinedgange til stranden.

b. Stien mod Blåbjerg Plantage (fortsættelsen af Gøgevej mod nord) skal sikres med en spang ved det lave stiområde, så den er fremkommelig ved høj vandstand.

c. GHS vil samarbejde med andre interessenter om udbygning af gang- og cykelstinettet i lokalområdet.

d. Fortsat arbejde påat få etableret en cykelstiforbindelse langs Henne Mølle Åmellem Henne Mølle ÅBadehotel og Porsmosevej.

e. Arbejde påat få etableret cykel-pitstop med faciliteter ved Henne Mølle ÅBadehotel i samarbejde med Varde Kommune.

f. Fastholde den naturlige fauna i området ved blandt andet at bekæmpe invasive plantearter som Rosa Rugosa.

g. Deltage i den videre udvikling af projektet Stedet Tæller.

​​

2. Sommerhusbebyggelsen:

Fortløbende fokus områder

Arbejde for at husene og deres omgivelser tilpasses naturen og udformes i overensstemmelse med Lokalplanen.
Bestyrelsen vil i samarbejde med medlemmerne arbejde for, at gældende lokalplaner efterleves og at Varde Kommune lever op til deres tilsynspligt.
Arbejde for, at medlemmernes interesser sikres gennem opfølgning påverserende og nye projekter.

3. Bymidten og Handelscentret:

Fortløbende fokus områder

GHS samarbejder med Henne Strand Handelsstandsforening for at gøre bymidten attraktiv.
GHS arbejder for, at området er sikkert for såvel kørende som gående trafik i et ryddeligt og rent miljø.

Nye aktiviteter i planperioden

a. I et samarbejde med Henne Strand Handelsstandsforening (HSH) og Varde Kommune søges udarbejdet et skilteregulativ, aftaler om gadeudstillingernes placering og omfang samt renovation.

b. Der arbejdes videre med forbedring af parkeringsforhold i midtbyen.

c. Deltage i udarbejdelse af ny lokalplan for centerområdet i samarbejde med HSH og Varde Kommune.dk

d. Medvirke til bevarelse og udvikling af Solfang

e. I samarbejde med HSH og Varde Kommune arbejde påbedre trafikforhold i og gennem bymidten for cyklende og gående.

f. Trafiktælling for kortlægning af trafiksaneringsbehov.

4. Naturen og miljøet:

Fortløbende fokus områder

Henne Strand kendetegnes af et sårbart landskab præget af en sart flora og fauna. GHS vil arbejde for at skåne og bevare den oprindelige natur og for at reducere invasive plantearter.
GHS vil tilse, at lodsejere sikrer renholdelse af egne grunde og tilhørende fredede arealer.
Være opmærksomme påforureningskilder.

Nye aktiviteter i planperioden

a. GHS skal påegne arealer være frontløbere i forhold til pleje af naturarealer. Det medfører blandt andet slåning af lyngarealer, fjernelse af invasive plantearter og sikring mod nedslidning af klitarealer.

b. Bestyrelsen vil tilse vejledninger/henstillinger om beplantning, hegning, terrænreguleringer samt bekæmpelse af f.eks. Rosa Rugosa, hæg og fyrretræer.

c. Reetablere klittop ved Tranebærvej og etablering af stiadgang på nordsiden.

5. Kvalitet ved Henne Strand:

Fortløbende fokus områder

På den årlige generalforsamling, på Midtvejsmødet og gennem medlemsbladet vil kvalitet og Henne Strands særpræg have høj prioritet for at sikre formidling af historien for Henne Strand.
GHS vil arbejde for fælles forståelse for de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området. Bogen ”Henne Strand – ogsåi morgen” rummer flere anvisninger på, hvorledes kvaliteten i området kan bevares og forbedres.
GHS vil søge dialog og samarbejde med turisterhvervet og turistforeningerne i området, for derigennem at påvirke og forsøge at sikre at områdets særegne natur og karakter bevares, og ikke undergår en ødelæggende ”tivolisering” og nedslidning.

Handlingsplanen er et dynamisk arbejdsredskab til at sikre og udvikle et attraktivt fritids- og ferieområde for både grundejere og gæster og skal derfor revideres næste gang senest i 2020.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Henne Strand Oktober 2017

Nyheder​

Status - nye affaldsordninger
14-01-2024
DIN Forsyning udsendte kort før årsskiftet en status vedr. den nye affaldsordning, som træder i kraft i 2024
Læs hele nyheden
Nyhedsbrev fra GHS 31. december 2023
13-01-2024
Aktuelle nyheder og opdateringer fra bestyrelsen
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570