​Vedtægter

Printvenlig version

​​

Vedtægter § 1. NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Henne Strand (stiftet i juni 1953). Dens hjemsted er Varde kommune.

§ 2. FORMÅL.

Foreningens formål er at samle de under § 3 nævnte med- lemmer og varetage disses interesser som grundejere. Med dette formål repræsenterer foreningen således grundejerne og er deres talerør over for kommunalbestyrelse og øvrige myndigheder i alle spørgsmål af fælles interesse.

Foreningen arbejder for at beskytte områdets natur- og mil- jømæssige forhold og sikre det visuelle miljø gennem ind- seende med, at bestemmelserne for bebyggelserne og grun- dene i lokalplanerne for sommerhus- og centerområdet overholdes.

Foreningen forestår vedligeholdelse og sikring af egne veje, egne stier, egne friarealer, egne parkeringspladser og fællesinstallationer i området.

Foreningen samarbejder med Varde kommune, øvrige myndigheder og lokale foreninger for forbedringer ved Henne Strand af fælles interesse for medlemmerne.

§ 3. MEDLEMSKAB.

Enhver der erhverver hus, lejlighed eller grund ved Henne Strand optages som medlemmer af foreningen. Udmeldelse af foreningen kan kun ske i forbindelse med afhændelsen af hus/lejlighed/grund. Alle grundejere og alle, der besidder ejendomme på lejet grund ved Henne Strand er således forpligtede til at være medlemmer af for- eningen, jf. lokalplanerne.

Ved ejerskifte er sælger forpligtet til at meddele den nye ejers navn og adresse til bestyrelsen, samt at oplyse om, at køber er indtrådt som medlem af Grundejerforeningen Henne Strand.

§ 4. KONTINGENT.

Kontingentet til grundejerforeningen fastsættes hvert år for det næstfølgende år på den ordinære generalforsamling og opkræves én gang årligt i januar måned. Kontingentet betales for alle grunde, bebyggede som ubebyggede. På grunde med flere end én beboel- sesenhed betales fuldt kontingent for hver beboelsesenhed.

§ 5. FORENINGENS LEDELSE.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på foreningens generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. To medlemmer vælges i ulige år og tre i lige år. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år 2 suppleanter, der fungerer i ét valgår.

Vedtægter 2016 Grundejerforeningen Henne Strand 2016.03.19

2/8

3/8

Udtræder et bestyrelsesmedlem inden for sin valgperiode, indtræ- der den suppleant med det højeste stemmetal indtil førstkommende generalforsamling, hvor der foretages suppleringsvalg til bestyrel- sen.

Valgbare som bestyrelsesmedlemmer eller som suppleanter er medlemmer, der har stemmeret, jf. § 10. Ved flere ejere udpeger ejerne selv en valgbar repræsentant for ejerne.

§ 6. BESTYRELSEN.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næst- formand, en kasserer, en vejformand og en sekretær.

Foreningen tegnes af formanden sammen med to bestyrelsesmed- lemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelses- møder. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme ud- slagsgivende.

For at bestyrelsens beslutninger skal have gyldighed, skal der være mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse fore- tage dispositioner, der væsentligt forøger udgifterne for medlem- merne eller overskrider det godkendte budget.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg og heri inddrage medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab og budget med henblik på fore- læggelse for generalforsamlingen.

Vedtægter 2016 Grundejerforeningen Henne Strand 2016.03.19

4/8

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til mødevirksomhed, admini- stration, vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer m.m.

§ 7. FORENINGENS MIDLER.

Foreningens pengemidler indsættes i pengeinstitut. Bestyrelsen påser, at foreningens midler er forsvarligt anbragt.

§ 8. REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Revisionen af foreningens regnskab foretages af en på generalfor- samlingen valgt godkendt revisor. Valg af revisor gælder for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Vedtægter 2016 Grundejerforeningen Henne Strand 2016.03.19

§ 9. GENERALFORSAMLING.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juli i Varde kommune og bekendtgøres på grundejerforeningens hjem- meside senest to måneder før afholdelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem på den i medlemsoversigten anførte helårs- eller e-mailadresse. Stk. 3. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen, men skal mindst in- deholde punkterne i nedenstående standarddagsorden. Dagsordenen og bestyrelsens beretning skal følge med indkaldelsen til general- forsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og reviderede årsregnskab for foregående år samt budgettet for det igangværende år.

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordi- nære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den dato, hvor generalforsamlingen afholdes. Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Kopi af indkaldelse og dagsorden tilsendes Varde kommune.

STANDARDDAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende år og forelæggelse af budgetforslag for det kommende år.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

Vedtægter 2016 Grundejerforeningen Henne Strand 2016.03.19

5/8

6/8 6. Forslag fra bestyrelse og eller medlemmer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10.Eventuelt.

Vedr. afstemninger se § 10.

Der udarbejdes et beslutningsreferat over det på generalforsamlin- gen passerede. Referatet indføres i foreningens protokol og under- skrives af dirigenten. Referatet indsættes på foreningens hjemmeside.

§ 10. STEMMERET OG AFSTEMNINGER.

Valgbarhed og stemmeret er betinget af tinglyst adkomst til fast ejendom i Henne Strand området. Uanset at et medlem ejer flere grunde/huse/lejligheder, kan intet medlem afgive mere end to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt – bortset fra fuldmagt til myndige medlemmer af ejerens husstand (her forstås som samlever, beslægtede eller besvogrede).

Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalfor- samlingen og kan ikke indvælges i bestyrelsen. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre ét medlem øn- sker skriftlig afstemning eller såfremt dirigenten skønner det nød- vendigt. Godkendelse af beretning, regnskab, budgetforslag med kontingent, forslag fra bestyrelse og medlemmer, valg af besty- relse, suppleanter og revisor afgøres med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Vedtægter 2016 Grundejerforeningen Henne Strand 2016.03.19

7/8

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stem- mer derfor.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslut- ning eller efter skriftlig anmodning til formanden fra mindst 100 medlemmer. Anmodningen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer samt medlem- mer af ejerens husstand (her forstås som samlever, beslægtede eller besvogrede), samt særligt indbudte gæster.

§ 11. FORENINGENS OPHØR.

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske såfremt, dette vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og maksimum fire ugers mellemrum. Nedlæggelse kan kun finde sted når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberetti- gede medlemmer stemmer for forslaget ved begge generalforsam- linger.

Et eventuelt likvidationsprovenu skal tilfalde de på nedlæggelses- dagen værende medlemmer.

Foreningens ophør kan kun ske efter godkendelse af Varde kom- mune.

§ 12. ØVRIGE BESTEMMELSER.

Vedtægtsændringer er kun gyldige med Varde kommunes godken- delse. Varde kommune skal oplyses om navn og adresse på for- eningens formand.

Vedtægter 2016 Grundejerforeningen Henne Strand 2016.03.19

8/8

Foreningen hæfter alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter således ikke for foreningens forpligtelser.

§ 14. PÅTALERET.

Påtaleberettiget er foreningens medlemmer og Varde kommune.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 19. MARTS 2016

§ 13. HÆFTELSE FOR FORENINGENS FORPLIGTELSER.

Nyheder​

Generalforsamling aflyst/udsat
15-03-2020
På baggrund af Regeringens anbefalinger vedr. Covid-19 ser vi os nødsaget til at udsætte general-forsamlingen lørdag d. 4. april 2020. Ligeledes aflyses strandrensningen lørdag d. 11. april 2020.
Læs hele nyheden
Høringssvar til Forsvarets ønsker om nye kørespor
28-02-2020
Grundejerforeningen Henne Strands bemærkninger og anbefalinger i forbindelse med forslag til plan for placering af nye militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området.
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

​Ryttervej 32, 6600 Vejen

Telefon: 20 90 33 30

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570